PARTS FEEDER

เครื่องลำเลียง/ป้อนชิ้นงาน

หน้าที่สำคัญของ Parts Feeder หรือเครื่องลำเลียง/ป้อนชิ้นงานคือ เพื่อช่วยลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่ระบบของเครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์แขนกล ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และทิศทางเดียวกันตลอด